Vallavalitsuse istung

Elva Vallavalitsuse 15.11.2017 istungil otsustati:

1. Anda nõusolek  vee erikasutuseks Elva vallalt AS-le Emajõe Veevärk OÜ-le 

(Puka Vesi on väljastatud Puka vallas vee-erikasutusluba nr L.VV/325403, kehtivusajaga tähtajatu. Puka Vallavolikogu 11.10.2017 otsuse nr 64 alusel on alates 01.01.2018 Puka valla Aakre küla veeettevõtjaks AS Emajõe Veevärk. Käesolevaga esitab AS Emajõe Veevärk taotluse uue vee-erikasutusloa saamiseks Elva vallas (endine Puka vald) Aakre külas)

2. Vallavara võõrandamine Aivar Kuuskverele tema kasutuses olnud mobiiltelefon Samsung Galaxy A5 (vara kood 2015-14, arvel alates 29.12.2015) hinnaga 35 eurot. 

3. Anda välja ehitusluba nr 1712271/37789 Elva vallas Annikoru külas Rahu Töökoja katusele vantidega katusemasti h=16m paigalduseks (ehitisregistri kood 220842520, katastritunnus 33101:001:0348, taotleja Telia Eesti AS).

4. Lõpetada eluruumi üürileping Konguta Vallavalitsuse ja kodanik A.Spilevoi vahel 31.01.2017 sõlmitud eluruumi üürilepingu nr 9-3/7 tagasiulatuvalt alates 10. novembrist 2017, seoses üürniku surmaga 09.11.2017.

5. Eraldada raha Konguta valla 2017.a.reservfondist arhiivi korrastamise kulude katteks summas 5184.00 (viis tuhat ükssada kaheksakümmend neli) eurot.

6. Väljastada ehitusluba kergliiklussilla (ehr kood 220843671) rajamiseks Elva vallas Mõisanurme külas Teekalda (KÜ 60501:003:0202) ja Talismani (KÜ 60501:003:0018) kinnistute ühendamiseks.

7. Anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks oktoobrikuu sõidupiletite alusel väljaspool Puhja valda õppivatele õpilastele kokku 265,22 eurot 

8. Maksta sotsiaaltoetust M.P.-le summas 120 eurot vastavalt esitatud avalduse alusel.

9. Maksta toetust K.R.-le summas 739 eurot insuliinipumba ja selle tarvikute eest tasutud omaosaluse katteks puudega laste hooldajatoetuse vahendite arvelt.

10. Keelduda sotsiaaltoetuse maksmisest O.K.-le, kuna taotleja rahvastikuregistrisse kantud elukoht ei ole Elva vald ja ta ei viibi Elva valla territooriumil.

11. Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn, edaspidi õigustatud isik) kasuks Elva valla omandis olevale maale alljärgnevalt: katastritunnus 66601:001:0181 ja 66601:001:0258.

12. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 6 aadressi vastavalt elanike poolt esitatud avaldustele.

13. Maksta matusetoetust 

14. Anda sotsiaalnõunik Sirje Ermile volitused eestkostetavate esindamiseks.

15. Kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen hoolekogu koosseisu

16. Triin Kaaveri nimetamine SA Elva Laste- ja Perekeskuse Eralasteaed Järve hoolekogu liikmeks

17. Kinnitada munitsipaalomandisse antud Tiigi tn 4d maaüksuse pindala 

18. Õuna tn 1a kinnisasjale Elva valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

19. Määrata projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Supelranna 9, Elva linn, Elva vald ehitise laiendamiseks