Valimiskomisjon

12.10.17

Elva valla valimiskomisjon korraldab hääletamissedelite ülelugemise esmaspäeval, 

16. oktoobril kl 10.00 Elva Linnavalitsuses.

 

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määruse nr 8 „Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" § 1 lõike 1 ja lõike 2 kohaselt moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määratakse Elva vald.

Haldusreformi seaduse § 7 lõike 5 kohaselt on asjaomased omavalitsusorganid kohustatud valimiskomisjonide moodustamist käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt 2017. aasta 15.juuniks. Moodustatava Elva Vallavolikogu 2017. aasta valimiste läbiviimiseks on ühinevad omavalitsusüksused tähtaegselt vastu võtnud samased otsused uue valla valimiskomisjoni moodustamiseks. Samuti on vastu võetud otsused valla valimiskomisjoni asukoha kohta, kuid nimetatud otsused tegid asjaomased linna-ja vallavalitsused hiljem kui 2017. aasta 15. juuni.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 703lõike 2 punkti 4 kohaselt määrab maavanem valimiskomisjoni asukoha, kui asjaomased omavalitsusorganid ei ole hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks komisjoni asukohta määranud. Nimetatud põhjusel määrab moodustatava Elva valla valimiskomisjoni asukoha Tartu maavanem. Arvestades seda, et Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla valitsused on moodustatava Elva valla valimiskomisjoni asukohaks määranud Kesk t 32, Elva linn, on maavanemal otstarbekas määrata valimiskomisjonile sama asukoht.

 

 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 703lõike 2 punkti 4:

1. Määrata moodustatava Elva valla valimiskomisjoni asukohaks Kesk t 32, Elva linn.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada vastavalt haldusmenetluse seadusele vaide esitamisega või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras Tartu Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Maavanema korraldus Elva valla valimiskomisjoni asukoha määramiseks

Toimetaja: HEIDI VILSON