Tegevus- ja projektitoetuste taotlemine

Alanud on projektitoetuste taotlemine 2018. aasta eelarvest. Toetuse eraldamise eesmärgiks on propageerida Elvat kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordilinna, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva linna aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist linnas. Taotleda saavad juriidilistel ja füüsilistel isikud tingimusel, et projekt toimub Elva linnas või on linnaga muul viisil seotud.  Taotlused tuleb esitada linnavalitsusele 30. septembriks 2017.

Samuti eraldatakse eelarvest 2018. aastaks tegevustoetusi, mida saab taotleda Elva linnas tegutsev kultuuriühing ja spordiklubi kultuuri või spordialase tegevuse läbiviimiseks. Toetuse eesmärgiks on toetada Elva linnas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse toetamise kaudu ning laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust. Taotlused tuleb esitada linnavalitsusele 15. oktoobriks 2017.

Tegevus- ja projektitoetuste taotlemise vormid on kättesaadavad Elva linna veebilehel.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse istung 12.09.2017

Linnavalitsuse 12.09.2017 istungil otsustati:

anda:

reklaamiluba AS-le AS-le Maxilla, reklaamide eksponeerimiseks 01.07.2017 kuni 31.12.2019 asukohaga Elvas, Tartu mnt 4 piirneval haljasalal kahepoolne suurusega 4 m2 ja Elvas, Kesk tn 1 piirneval haljasalal ühepoolne suurusega 8 m2.

kehtestada:

Elva linnas Kesk tn 1 kinnistu detailplaneering.

kinnitada:

riigihanke nr 190384 „Tiibklaveri ostmine" tulemused. Sõlmida AS-ga ESTONIA Klaverivabrik hankeleping vastavalt hankedokumentidele ja esitatud pakkumusele maksumusega 23920,00 eurot, millele lisandub käibemaks.

maha kanda:

Elva linna varana arvel olevad põhivarad: kinoekraan Harinesshall, turvavalgustus, videosüsteem, Verevi sild, Hüdrandikaev Arbimäel.

pikendada:

Telia Eesti AS-ga 11.09.2007 sõlmitud üürilepingut nr 6-8.6/7 mobiilside aparatuurikonteineri ja tugijaamade antennide paigaldamiseks aadressile Nooruse tn 8 tähtajaga kuni 31.08.2022.

 

Salle Ritso

Linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


SA Elva Kultuur PRESSITEADE

Elva Ettevõtluspäeval tunnustame Elva linna ettevõtjaid

Oktoobri esimesel nädalal toimub järjekordne üle-Eestiline Ettevõtlusnädal. Nende sündmuste raames korraldame 6.oktoobril,  algusega kell 10 Elva Kultuurikeskuses Elva Ettevõtluspäeva. Päevaprogramm toob lavale mitmed oma ala spetsialistid ning päeva teises pooles on soovijail võimalus külastatada Enics Eesti Elva tehast. Toetudes varasematele ettepanekutele, kuulutame välja konkursi kohalike ettevõtjate tunnustamiseks, seda neljas erinevas kategoorias, mille kohta leiate täpsema info Elva linna kodulehelt.

Elva Ettevõtluspäeval räägime erinevatel teemadel, millega tänapäeva ettevõtjad silmitsi seisavad. Eesti ühte tuntumat disainiagentuuri Neway juhtiv Jaan Naaber heidab pilgu agentuuri hingeellu. Aune Past, Past ja Partnerid kommunikatsioonibüroost, viib meid suhtekorralduse maailma. Aktuaalsest sotisaalmeediast ja mainest teeb ettekande Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudist Maria Murumaa-Mengel ning rahvusvahelise ettevõtte juhtimise hingeelust räägib Enics Eesti AS juht Jaanus Aal.

Päeva lõppu on planeeritud Enics Eesti AS Elva tehase külastus, mis mõni aeg tagasi avas viis miljonit eurot maksnud tehase laienduse. Selleks on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha läbi Elva Kultuurikeskuse kodulehe.

Päeva pidulikum pool kuulub esmakordselt välja antavatele Elva Ettevõtlusauhindadele. Lähtudes ettevõtjate soovile, on SA Elva Kultuur võtnud initsiatiivi, et läbi viia ettevõtlusauhindade hääletust. Kuna tegemist on Elvas esmakordse sündmusega ja tuginedes erinevatele infoallikatele, on sel korral nominendid ette antud, kelle poolt oma hääl anda. Selleks tuleb külastada Elva linna kodulehte, tuvastada ennast ID-kaardi alusel ning hääletada.

„Elvas on väga mitmekülgseid ettevõtteid, kes kõik vääriksid tunnustust. Antud juhul on tegemist uue asjaga, mistõttu lahendasime olukorra selliselt. Loodame, et inimesed panustavad aktiivselt ning annab ettevõtjatele innustust" kommenteeris SA Elva Kultuur juhataja, Kätlin Saarela.

Ettevõtlusauhindade hääletus toimub kuni 1.oktoobrini (k.a) ning auhinnad antakse üle 6.oktoobril Elva Ettevõtluspäeval. Kui nominentide hulgast on jäänud välja keegi, kes vastab esitatud tingimustele, siis ootame täiendusettepanekuid kuni 19.septembrini. Misjärel vaadatakse ettepanek üle ja tingimustele vastates, lisatakse nominentide hulka. Ettepanekud saata e-posti teel kultuur@elva.ee.

Täiendavat infot Elva Ettevõtluspäeva kohta leiab Elva Kultuurikeskuse kodulehelt, www.elvakultuur.ee ning Ettevõtlusauhindade hääletus toimub Elva linna kodulehel www.elva.ee. Elva Ettevõtluspäevast osavõtt on prii, kuid vajalik on eelregistreerimine, mida saab teha Kultuurikeskuse kodulehe vahendusel.

 

Lisainfo:

Kätlin Saarela

Juhatuse liige

SA Elva Kultuur

Tel: 7457 201

kultuur@elva.ee

 

Koostaja:

Merili Aasma

kultuur@elva.ee

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse istung 05.09.2017

Linnavalitsuse 05.09.2017 istungil otsustati:

anda

nõusolek MTÜ-le Elva Aianduse ja Mesinduse Selts korraldada avalik üritus „Sügislaat" 23.09.2017 kella 8-15 Elvas Kesk 30 parklas.

volitused Eve Jõgile lastekaitsespetsialisti ülesannetes isikut tõendavate dokumentide taotlemisel ja tervishoiuküsimuste otsustamisel vajalike toimingute tegemiseks.

esitada eelnõu Elva Linnavolikogule

„Elva Linnavolikogu 25. aprilli 2016 otsuse nr 35 „Elva Tarbijate Ühistu kasuks kinnistule aadressil Elva, Turuplatsi 3 hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine".

muuta

Elva Linnavalitsuse 13.juuni 2017.a korraldust nr 2-3/160 ja nimetada Elva valla sümboolikakonkursi komisjoni Elva linna esindajateks linnavalitsuse liige Heiki Hansen ja ehitusspetsialist Jaanika Saar ning kutsuda tagasi Eva Kams.

määrata

projekteerimistingimused Elvas Järve tn 7 ridaelamu püstitamiseks.

Kõrre tn 4 ja Kõrre tn 4a liitmisel üheks katastriüksuseks reaalosa aadress ja katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt: Kõrre tn 4, pindalaga 4031 m², sihtotstarve 100% elamumaa.

projekteerimistingimused Elvas Kase tn T3 ja Kruusa tn 2b rajatise püstitamiseks.

projekteerimistingimused Elvas Vapramäe 5 üksikelamu püstitamiseks.

pikendada

Tele 2 Eesti AS-ga, 11.09.2007 sõlmitud Kirde 6 ja Nooruse 8 mobiilside tugijaamade üürilepingut tähtajaga 5 aastat (so kuni 31.08.2022).

väljastada

kasutusluba Elvas Kalda 11 soojatrassile.

 

Salle Ritso

Linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse istung 29.08.2017

Elva Linnavalitsuse 29.08.2017 istungil otsustati:

 

kinnitada:

ühineva Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018.

jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

 

väljastada:

ehitusluba Elvas Kullese tn 5, Mahlamäe tn 27, Peedu tee 38 rajatise (discgolfi väljak) püstitamiseks.

 

anda:

Rein Abelile reklaamiluba valimisreklaami eksponeerimiseks Elvas Kesk tn 1 kinnistuga piirneval haljasalal suurusega 8m2 , alates 01.septembrist kuni 10.septembrini  2017.

KÜ-le Õuna 3 (registrikood 80026479) ja KÜ-le Õuna 5 (registrikood 80364093) otsustuskorras kasutusse Tähe tn 1 ja Õuna tn 6 piirnev, linna omandis olev maa-ala, katastritunnusega 17006:001:0062, suurusega 14m2.

 

kutsuda tagasi:

SA Elva Laste- ja Perekeskus ja SA Elva Kultuur praegused nõukogu liikmed.

 

nimetada:

SA Elva Laste- ja Perekeskus ja SA Elva Kultuur nõukogu uued liikmed.

 

 

Margit Kiin
õigusnõunik

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Spordihoone projekti tutvustamine

Tulevase spordihoone projekti tutvustamine toimub neljapäeval, 07.septembril kell 18.00 Elva raekoja saalis, 1.korrusel. Kõik huvilised on oodatud!

Foto: Sirkel&Mall

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Kirjaniku ja tõlkija Boris Kaburi 100-nda sünniaastapäeva tähistamine

Elva Muuseumisõprade klubi kutsub huvilisi tähistama kirjaniku ja tõlkija Boris Kaburi 100-ndat sünniaastapäeva 16.septembril 2017.a.kell 12.00-13.30 Elva linnaraamatukogu kaminasaalis.
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse erakorraline istung 25.08.2017

Linnavalitsuse 25.08.2017 erakorralisel istungil otsustati:

anda

reklaamiluba Peeter Laasikule valimisreklaami eksponeerimiseks Elvas Kesk tn 33 kinnistul suurusega 6x3m, alates 30. augustist kuni 10. septembrini 2017.

reklaamiluba Heiki Hansenile valimisreklaami eksponeerimiseks Elvas Kesk tn 8a kinnistul suurusega 3x6m (kahepoolne), alates 27.augustist kuni 10.septembrini 2017.

nõusolek MTÜ-le Elva Naisselts korralda avalik üritus „Sügislaat" 09.09.2017 Elvas, Kesk 30 parklas.

pikendada

eluruumi üürilepingut aadressiga Elva, Põik 3-4 tähtajaga 5 aastat.

 

Margit Kiin
õigusnõunik

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse istung 21.08.2017

Linnavalitsuse 21.08.2017 istungil otsustati:

 

eraldada

spordiklubile Airi 980,00 eurot ilu-ja rühmvõimlemise treening- ning võistlusplatsi vaipade soetamiseks.

Ignis Fatuus TÜ-le 200,00 eurot Jaan Kompuse elulooraamatu trükkimiseks.

anda

reklaamiluba Toomas Paurile valimisreklaami eksponeerimiseks Elvas Kesk 17 hoonel 22.08.-10.09.2017.

muuta

Elva Muusikakooli töötajate koosseisu.

pikendada

Pikk tn 26-10, Elva eluruumi üürilepingut tähtajaga 1 aasta.

 

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva valla sümboolika konkursi tähtaeg läheneb!

Elva Linnavalitsus, Konguta Vallavalitsus, Palupera Vallavalitsus, Puhja Vallavalitsus, Rannu Vallavalitsus ja Rõngu Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuva Elva valla sümboolika leidmiseks.

Konkursi raames oodatakse nii vapi, lipu kui logo kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Elva valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, tööde esitamise tähtaeg on 31. august kell 15.00. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Elva Linnavalitsusse, märksõnaks „Elva valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla  ja Rõngu valla esindajatest moodustatud 12-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on    5 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.

Konkursi tingimused

Lisainfo: Kertu Vuks, ühinemise koordinaator, kertu.vuks@elva.ee, 581 37086

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.