22.06.2017 on linnavalitsus avatud kuni kella 13.00-ni.

 

Tähelepanu!

Neljapäeval, 22.06.2017, on linnavalitsus avatud 08.00 kuni 13.00ni.
 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva sauna lahtiolekuajad pühade ajal

Elva saun on avatud pühade ajal järgmiselt:
neljapäev 22.06 kell 13-20; 
reede 23.06 kell 13-20.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 20.06.2017

Linnavalitsuse 20.06.2017 istungil otsustati:

kinnitada
Elva linna 2017. aasta linnavalitsuse tasandi eelarve II lisaeelarve;
munitsipaalomandisse antud siht-ja kasutusotstarbega maaüksuste pindalad Arbimänni, pindala 156 m², sihtotstarve sotsiaalmaa, Arbimäe tn 12, pindala  1071 m², sihtotstarve sotsiaalmaa, Kirde tn 1c, pindala 780 m², sihtotstarve sotsiaalmaa;
toimetulekutoetuse taotlemise avalduse vorm koos lisaga.

lubada
SA-l Elva Kultuur korraldada 23.06.2017 kella 20-01.30 Elva lauluväljakul avalik üritus „Jaaniõhtu Elva lauluväljakul". Ürituse korraldaja vastutav isik on Kätlin Saarela, telefon +372 5161891, katlin.saarela@elva.ee;
NIKULIN CIRCUS OÜ-l korraldada avalik üritus tsirkuseetendus „IMEDE TSIRKUS" Elva Kultuurikeskuse parklas (Kesk 30). Etendused toimuvad 8.07.2017 algusega kell 17.00 ja 9.07.2017 algusega kell 16.00. Vastutav isik Viktor Nikulin, tel 58855529, e-post: nikulincirk1@mail.ru;
Keskoja OÜ-l korraldada järgmised avalikud üritused „Elva augustilaat" 05.08.2017 kell 6.00-17.00 Elva Kultuurikeskuse parklas (Kesk 30, Elva), „Elva oktoobrilaat" 14.10.2017 kell 6.00-17.00 Elva Kultuurikeskuse parklas (Kesk 30, Elva), „Elva novembrilaat" 4.11.2017 kell 6.00-17.00 Elva Kultuurikeskuse parklas (Kesk 30, Elva). Ürituse korraldaja vastutav isik on Heli Visnapuu, tel 56618707, e-post: heli1955@hot.ee.

väljastada
ehitusluba Elvas Uus 4 üksikelamu püstitamiseks;
ehitusluba Elvas Ürdi tn 2 üksikelamu püstitamiseks;
reklaamiluba Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ-le reklaami avalikustamiseks Elvas Pikk 2 hoonel 19.06.2017 kuni 12.07.2017.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnaraamatukogu lahtiolekuajad pühade ajal

Elva Linnaraamatukogu on pühade ajal avatud:

Neljapäeval, 22.06.2017 on raamatukogu avatud kl 11.00-16.00.
Reedel, 23.06.2017 suletud.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


16.06.2017 on linnavalitsus avatud kuni kella 14.00ni

Tähelepanu!

Reedel, 16.06.2017 on linnavalitsus avatud 08.00 kuni 14.00ni.
Kiirete küsimuste korral helistada numbril +372 5110278.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 13.06.2017

Linnavalitsuse 13.06.2017 istungil otsustati:

esitada eelnõu Elva Linnavolikogule
Elva linna 2017. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta eelarve muutmine;
sihtasutuse Elva Perekodu nime ja põhikirja muutmine.

kanda
üle SA-le Elva Kultuur tegevustoetus 75 000 eurot 2017. aasta tegevuskulude katteks.

kinnitada
Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise I etappi omanikujärelevalve hanke tulemused. Tunnistada edukaks madalaima maksumusega OÜ Pärn Projekt pakkumus maksumusega 8100,00 €, koos käibemaksuga 9720,00.
hanke „Elva lasteaia Murumuna galerii remonttööde" tulemused. Tunnistada edukaks madalaima maksumusega Mauleman OÜ pakkumus maksumusega 8225,00 €, koos käibemaksuga 9870,00 €.

lubada
MTÜ-l Käärdi Selts korraldada 18. juunil 2017 kella 16.00-22.00 Elvas Käärdi alevikuga piirneval alal jaanituli. Vastutav isik Kalev Jago tel. 56622364; jagokalev@hot.ee.

nimetada
Elva valla sümboolikakonkursi komisjoni Elva linna esindajad linnapea Eva Kams ja ehitusspetsialist Jaanika Saar.

täiendada
Elva Lasteaed Õnneseen töötajate koosseisu.

väljastada
kasutusluba Elvas H. Raudsepa tn 1, Tartu mnt 14, Tartu mnt 16 rajatise (seikluspark) kasutamiseks.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Kellele teatada hulkuvast koerast?

Kellele teatada hulkuvast koerast?

Selle aasta kevadel on Elvas tulnud ette mitmeid selliseid juhtumeid, kus hulkuvad või lahtipääsenud koerad on rünnanud kas inimesi, teisi loomi või tekitanud oma ettearvamatu käitumisega hirmu.

Sellised olukorrad omakorda on tekitanud inimestes küsimusi, kelle poole tuleks sellisel puhul pöörduda. Olgu siinkohal teadmiseks, et Elva linna koerte ja kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri sätestab loomade pidamise korra ning hulkuvate koerte/kasside ning muude loomade suhtes kasutusele võetavad abinõud Elva linna haldusterritooriumil. Tuleb silmas pidada, et eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom. Lemmiklooma pidamisel tuleb lisaks eeskirjale lähtuda headest tavadest, loomakaitseseadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja loomatauditõrjeseadusest.

Tuletame meelde, et loomapidaja juurest lahti pääsenud kodulooma püüdmist, omaniku kindlaks tegemist, varjupaika toimetamist, samuti leitud korjuse kõrvaldamist korraldab lepingu alusel Elva linna teenindav veterinaararst. Kui lahtipääsenud looma omanik õnnestub tuvastada tuleb tal lemmikule järgi minnes tasuda looma püüdmisega ja ülalpidamisega kaasnenud kulutused.

Politsei poole saab pöörduda juhul, kui hulkuv koer on põhjustanud varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on sellisel juhul võimalik looma omanikku karistada rahatrahviga. Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjade rikkumisel on kohtuväline menetleja linnavalitsus. Hetkest, mil lemmikloom on põhjustanud varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse on kohtuväliseks menetlejaks politsei.

Seega meenutagem, et koera tuleb pidada omanikule kuuluval kinnisel territooriumil nii, et oleks välistatud koera lahtipääsemine. Avalikus kohas tuleb koera hoida lühikese rihma otsas ning vajadusel suukorvistada. Viimast juhul, kui omanik ei suuda koera füüsiliselt kinni hoida või kui koer ei kuuletu omaniku käskudele. Koeraomanike sõnadesse, et koer on sõbralik ja ei hammusta tuleb alati suhtuda teatava ettevaatlikkusega, sest looma käitumine on alati ettearvamatu. Koeraomanik peab valvas olema ka siis, kui jalutatakse koeraga, kes on rihma otsas. Ärritavateks teguriteks võivad looma jaoks olla näiteks ringijooksvad lapsed, teised loomad, sõidukid või muu müra.

Loomaomanikel soovitame aga oma lemmikuloomade eest kenasti hoolt kanda, neile tähelepanu pöörata ja veenduda, et koer lahti ei pääseks. Rõõmsaid hetki oma lemmikute seltsis!

 

Jaana Toode
piirkonnapolitseinik

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Tasuta õigusabi

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Tähelepanu! Liikluskorralduse muudatus 14.06 raudteejaamas seoses filmivõtetega

Elva Linnavalitsus teatab, et 14.06.2017 toimuvad Elva raudteejaama territooriumil ajavahemikul 10.30 -14.00 filmivõtted. Kui liinibussi saabumine satub aega, millal toimub filmivõte, siis suunatakse ajutiselt liinibussi peatumise Pargi tänava otsa.

Vabandame ebameeldivuste pärast!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 07.06.2017

Linnavalitsuse 07.06.2017 istungil otsustati:

anda
reklaamiluba MTÜ-le Spordiklubi Altia Elva Kohvikutepäeva reklaami eksponeerimiseks asukohaga: Tartu mnt 27c ja Tartu mnt vahelisel alal ning Kesk tn ja Tartu mnt vahelisel alal 15.06.-9.07.2017.

kinnitada
hanke „Elva lasteaia Murumuna õueala katendi rekonstrueerimine" tulemused, tunnistada parimaks pakkumuseks Mauleman OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 11545,00 €, koos käibemaksuga 13854,00 €;
linna omandis olevate maaüksuste pindalad ja sihtotstarbed: Vellavere tee 8, 3054 m² 100% sotsiaalmaa; Jõesaare, 26483 m² 60% sotsiaalmaa ja 40% veekogude maa; Mahlamäe tn 12b, 8788 m² 100% sotsiaalmaa.

lubada
MTÜ Spordiklubil Altia korraldada 8. ja 9. juulil 2017 Elva linnas koduhoovides avalik üritus "Elva Kohvikutepäev 2017" ja avada 15 kodukohvikut. Kodukohvikud võivad olla avatud 8.07.2017 kella 8.00-3.00 ja 9.07.2017 kella 12.00-20.00. Vastutav isik on Marek Pihlak, tel 5295564, e-post marekpi@hotmail.com.

maksta
Elva linna poolt paigaldatud reklaamikanduri eest üüri 200 eurot 01.06.-31.12.2017. a perioodi eest.

määrata
Elvas Betooni tn 7 kaheks katastriüksuseks jagamisel tekkinud katastriüksuste aadressid, pindalad ja sihtotstarbed: Betooni tn 7 pindalaga 1692 m², sihtotstarbega 100% elamumaa ja  Nurme tn 10 pindalaga 1751 m², sihtotstarbega 100% elamumaa.

tunnistada
kehtetuks Elva Linnavalitsuse 03.04.3007 korraldus nr 153 „Elva linnas Betooni tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimisõiguse üleandmine" ning lõpetada Betooni tn 7 detailplaneeringu menetlus.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.