7.11.16

Elva linna üldplaneering

Elva linna üldplaneeringu koostamine algatati Elva Linnavolikogu 08.detsembri 2003 otsusega nr 63. 

Üldplaneeringuga kujundati linna ruumilise arengu põhimõtted ning maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused.


Üldplaneeringu avalik väljapanek kestis 09. augustist kuni 06. septembrini 2005.a.

Linnavalitsuse seisukohad üldplaneeringu avalikul arutelul laekunud ettepanekute kohta (22.09.2005).

 

Elva linna üldplaneering kehtestati Elva Linnavolikogu 28. novembri 2005 otsusega nr 67.

Kehtestatud üldplaneering on detailplaneeringute koostamise aluseks.

 

Üldplaneeringu seletuskiri

Elva linna üldplaneeringu tsoneeringu kaart (esialgne, detailplaneeringutega muutmata kaart)

Elva linna üldplaneeringu piirangute kaart (esialgne, detailplaneeringutega muutmata kaart)

Elva linna üldplaneeringu tehnovõrkude kaart

Elva ümbrus, matkarajad

 

 

Üldplaneeringu muutmine

 

Põhjendatud vajaduse korral võib detailplaneering teha ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Peale detailplaneeringu kehtestamist viiakse muudatused üldplaneeringusse.

Kehtestatud detailplaneeringutega muudetud üldplaneeringu kaardid:

 

Elva linna üldplaneeringu tsoneeringu kaart (kehtiv, detailplaneeringutega muudetud kaart)

Elva linna üldplaneeringu piirangute kaart (kehtiv, detailplaneeringutega muudetud kaart)

 

 

Elva linna üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

 

Elvas J.Kärneri tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine

Elvas Põllu tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine

Elvas Valga mnt tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine

Elvas Raudtee tn 5A kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine

Elvas Lohu tn 6 kinnistu ja kinnistutega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine 

Elvas H.Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine

Elvas Mäe tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine 

Elvas Oja tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine

Elvas Tartu mnt 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja üldplaneeringu muutmine

 

 

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Elva Linnavolikogu 28. aprilli 2014.a istungil kinnitati Elva linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemuna leiti, et üldplaneering aastateks 2006-2015 on kehtinud kaheksa aastat ning selle aja jooksul on muutunud nii majanduslik olukord kui ootused linnakeskkonna arengule. Samuti on uuendatud  linna arengukava ja teisi strateegilisi dokumente. Otsustati, et arengukavaliste eesmärkide toetamiseks vajab kehtiv üldplaneering ajakohastamist ja vajadusel uut lähenemist linnaruumi kujundamiseks. Samal istungil tehti otsus uue üldplaneeringu koostamise algatamiseks koos planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisega. Tutvu ülevaatamise tulemustega siin.

 

 

 

Toimetaja: MAARIKA UPRUS