18.03.14

Kehtiva maa korralise hindamise 2001. aasta tulemuste alusel on arvutatud Elva linna haldusterritooriumil asuavate maatükkide maksustamishinnad. Elva linna maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa on kehtestatud Keskkonnaministri 30. novembri  2001. aasta määrusega nr 50 "Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine" lisas 183.

 

Maksumäär

Elva Linnavolikogu 18. novembri 2013.a määrusega nr 18 on kehtestatud maamaksumääraks 2014 aastal 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajadussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 0,7 % maa maksustamishinnast aastas.

 

Kodualuse maa maksusoodustus

Maamaksuseaduse kohaselt laienb kodualuse maa  maksusoodustus isikutele, kes on maa omanik  ja kelle  püsiv elukoht rahvastikuregistri andmetel on maksustatava aasta 01. jaanuari seisuga temale kuuluvas hoones. Maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega, mille koosseisu kuulub õuemaa kõlvik. Maksuvabastuse suurus on tiheastusalal 1500 m². Maksusoodutuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada, soodustus arvutatakse automaatselt.

 

Täiendavad maksusoodustused

Elva Linnavolikogu 29. oktoobri 2012.a määrusega nr 32 Vabastatakse maamaksust riikliku pensioni seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni 0,15 ha ulatuses. Maksuvabastuse summa suurus on kuni 7 eurot ja 67 senti.

Maamaksust vabastatakse represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represeeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. Maksuvabastuse taotlemiseks esitatakse avaldus linnavalitsusele hiljemalt maksustatava aasta 15. jaanuariks.

Isikud, kes on esitanud  eelnevatel aastatel avalduse maksuvabastuse saamiseks, ei pea uut avaldust esitama.

 

Maamaksuga seonduv info

Täiendavat teavet maamaksu kohta leiate Maksu-ja Tolliameti kodulehe aadressil:

www.emta.ee

Maamaksu tasumise ja võlngnevuse kohta saab teavet Maksu-ja Tolliameti infotelefonil 880 0816, e-post: maa@emta.ee

Maamaksu ei määrata ja teadet ei saadeta, kui maamaks jääb alla 5 euro.

 

Maamaksutea(de)tega saab tutvuda, kui sisenete e-maksuametisse/e-tolli: https://maasikas.emta.ee/authenticator valides

1)      horisontaalmenüüst "Nõuded ja kohustused"

2)      vasakpoolsest menüüst "Maamaks"

3)      valige aasta

4)      lehe ülaosas avage link "Vaata maksuteadet"

 

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1.jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1.jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmetekohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

 

Toimetaja: KULLO LAOS