Struktuur ja teenistujate koosseis

Elva Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36, § 22 lg 3 alusel

Elva Linnavolikogu
o t s u s t a b:

1. Kinnitada linna ametiasutuse Elva Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) struktuur vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseis vastavalt lisale 2.

3. Linnavalitsuse koosseisu kuuluvad ning tegevusvaldkondi juhivad:

3.1. Linnapea juhib Linnavalitsuse tööd, koordineerib Linnavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist. Linnapea tegevusvaldkonda kuulub linna esindamine, välissuhted, suhted avalikkusega, mainekujundus, linna eelarve- ja laenupoliitika.

3.2. Abilinnapea koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja korraldab sotsiaalosakonna valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: sealhulgas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, haridust, teadust, sotsiaalhoolekannet, lastekaitset, noorsootööd, kultuuri, sporti ja tervishoidu.

3.3. Arendusjuht koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja korraldab valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Peamine ülesanne on linna arengu planeerimine ja tulubaasi suurendamine, investeeringuprojektide kavandamine ja elluviimine, investeeringukavade koostamine, ettevõtluse, turismi ja puhkemajanduse arendamine, linnavalitsuse infotehnoloogia poliitika kujundamine.

3.4 Linnamajandusosakonna juhataja koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja korraldab linnamajandusosakonna valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Peamised tegevusvaldkonnad on: elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, ehitusjärelevalve, linnasisene ühistransport, linnatänavate korrashoid ja maakorraldus.

4. Elva linnal lasuvate ülesannete täitmiseks on moodustatud linnavalitsuse koosseisus järgmised struktuuriüksused:

4.1. Linnakantselei - ülesandeks on linnavalitsuse ja linnavolikogu asjaajamise korraldamine ning õigusalane teenindamine, personalialase tegevuse korraldamine, rahvastikuregistri ja arhiivi pidamine, reklaami paigaldamise ja reklaamimaksuga seotud küsimuste lahendamine, linnavaraga seotud lepingute ettevalmistamine, linnavara kindlustamine ja muud linnakantseleile üle antud ülesannete täitmine.

4.2. Linnamajanduse osakond – ülesandeks on linnaplaneerimine, ehitus- ja keskkonnaalane tegevus, linnavara haldamine, elamu-ja kommunaalmajandus, heakord ja haljastus, jäätmekäitlus, teed, tänavad, tänavavalgustus, maakorraldus ja muude osakonnale üle antud ülesannete täitmine.

4.3. Sotsiaalosakond – ülesandeks on sotsiaalhoolekande korraldamine ja tervishoiualase töö, vanurite hoolekanne, lastekaitse ja muude osakonnale üle antud ülesannete täitmine.

4.4. Finantsosakond – linna finantsjuhtimise ja raamatupidamise korraldamine, eelarve- ja finantsstrateegia koostamine ning muude osakonnale üle antud ülesannete täitmine.

5. Linnavalitsus võib kinnitada teenistuskohtade jaotuse teenistusgruppidesse vastavalt linnavolikogu poolt kinnitatud teenistusgruppidele esitatud nõuetele ja lähtudes täidetavate ülesannete iseloomust ning kaasnevast vastutusest.

6. Linnavalitsus võib teha muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.

7. Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 25.02.2013 otsus nr 9.

8. Otsus jõustub teatavakstegemisest.


Lisa 1 Struktuur

Lisa 2 Teenistuskohtade koosseis