Keskkonnamõju hindamise teated

5.01.17

Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

 

Elva Linnavolikogu algatas 28.04.2014 otsusega nr 22 Elva linna üldplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH). Keskkonnamõju hindamise ja  keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 kohaselt korraldatakse üldplaneeringu koostamise käigus enne üldplaneeringu kehtestamist KSH.

Üldplaneeringu koostamise peamisteks eesmärkideks on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning üldiste maakasutus- ja ehitustingimuste määramine.

Üldplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Elva Linnavolikogu, Elva Kesk tn 32 61507. Koostamise korraldajaks on Elva Linnavalitsus. Algatamise otsuse ja üldplaneeringu menetluse dokumentidega on võimalik tutvuda Elva Linnavalitsuses, Elva Kesk tn 32 või veebilehel www.elva.ee (koostamisel üldplaneering). KSH koostaja on OÜ Alkranel.

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27. oktoobrist kuni 10. novembrini 2014. Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu toimus Elva Linnavalitsuse saalis (Elva, Kesk tn 32) 20. novembril 2014 algusega kell 16.00.

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 02. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2017. Dokumentidega on võimalik tutvuda http://elva.kovtp.ee/koostamisel-uldplaneering

 

 

Peedu veskipaisule rajati kalapääs

 

Peedu vesiveski on ehitatud 1638. aastal. Aastate jooksul on paisu mitmeid kordi parandatud – viimati 1987. aastal. Seetõttu pole pais praeguste seadustega enam kooskõlas, mistõttu tuleb Elva Linnavalitsusel hoolitseda selle eest, et rajataks kalapääs.

Tulenevalt veeseadusest tuleb tagada Peedu paisu juures kaladele läbipääs jõe teistele osadele. Lisaks paisule kalapääsu rajamisele puhastati paisutagust paisjärve sinna kogunenud liigsetest setetest ning rajati Kärneri tänava silla alla forellile ja jt voolulembestele kalaliikidele koelmuala. Peedu pais asub lõheliste kudemis- ja elupaikadena kaitstaval jõelõigul, kalapääsu ja kolemuala rajamine ning setete eemaldamine parandavad oluliselt kalastiku seisundit.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Euroopa Ühtekuuluvusfondist projektile 231325,37 €. Tööd teostas OÜ Maaekspert 2014.a suvel.

Projekt on suunatud otseselt Elva jõe hea seisundi saavutamisele, mille tulemusena tagatakse ka jões elavate Natura 2000 liikide (harilik hink, paksukojaline jõekarp) elupaikade kaitse. Lisaks elupaikade kaitsele parandatakse ka Peedu vesiveski ümbruse miljööväärtust, millest võidavad nii Elva linna kodanikud kui ka külalised.

 

Elva jõe tervendamise ja Peedu kalapääsu eelprojektile on koostatud keskkonnamõju eelhinnang koos ihtüoloogilise eksperthinnanguga, millega saab tutvuda siin.

Kalapääsu ja koelmuala projektlahenduse ehituslikule teostusele antud kalastikueksperdi arvamusega saab tutvuda siin.

 

................................................................................................................................................................................

Mäe tn 6  kinnistu detailplaneeringu KSH

 

Elva Linnavalitsus otsustas mitte algatada Elva Linnavalitsuse 26.11.2013 korraldusega nr 730 algatatud Mäe tn 6 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

 

Mäe tn 6 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mitte algatamine

 

................................................................................................................................................................................

H. Raudsepa tn 2b detailplaneeringu KSH

 

Elva Linnavalitsus otsustas mitte algatada Elva Linnavolikogu 14.03.2011 otsusega nr 20 algatatud H. Raudsepa tn 2b kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

 

H. Raudsepa tn 2b detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mitte algatamine

 


Oja tn 7 detailplaneeringu KSH

 

Elva linnavalitsus algatas Oja tn 7 kinnistule detailplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) korraldusega 13.11.2007 nr 548

 

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon kiitis heaks Oja tn 7 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 03.10.2009

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 


Järve tn 1 detailplaneeringu KSH

 

Elva Linnavolikogu algatas Järve tn 1 kinnistule detailplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) otsusega 25.08.2008 nr 39.

 

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon kiitis heaks Järve tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 16.10.2009.

 

Järve tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne täiendatud ja muudetud kujul

 


Arbi järve saneerimisprojekti KMH

 

Arbi järve saneerimisprojekti kohaselt teostati järve kaldapiirkonna osaline süvendamine, kaldaserva puhastamine ning järve sisse- ja väljavoolude korrastamine.

 

Keskkonnamõju hindamise ARUANNE Arbi järve saneerimisprojektile ja sellega kavandatud tegevuste keskkonnamõjule

 

KMH kohaselt teostati taimestiku muutuste jälgimiseks seiret:

 

Arbi järve äärsete käpaliste seire 2009

 

Arbi järve äärsete käpaliste seire 2010

 


Elva metsapargi metsakaitseline detailanalüüs ja uuendusviisid


Elva linn tellis Elva metsapargi tervisliku seisundi hindamiseks uuringu Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuselt, tööd teostati 2007. aasta mais. Tööde käigus saadi ülevaade metsapargi osade tervislikust seisundist ning kavandatavatest uuendamise võtetest. Töö järeldused on aluseks metsapargi hoolduskava koostamisel.

 

Metsapargi detailanalüüs 

Toimetaja: MAARIKA UPRUS