Heakord

5.01.17

Heakorra eeskiri on kehtestatud Elva Linnavolikogu 17.12.2012 määrusega nr 41.

Eeskiri sätestab heakorra nõuded füüsilisele ja juriidilisele isikule kuuluval maaüksusel ning linna üldkasutataval territooriumil.

 

Konkurss "Kaunis Kodu"

Konkursi "Kaunis Kodu" juhend on kinnitatud Elva Linnavolikogu 17.12.2012 määrusega nr 38.

Konkursi "Kaunis Kodu" korraldamise eesmärgiks on Elva linna ühise elukeskkonna korrastamine, üldilme parandamine ja kodulinnatunde süvendamine.

Konkursi läbiviijaks on Elva Linnavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

Igal Elva linna elanikul, asutusel, ettevõttel või organisatsioonil on õigus teha komisjonile ettepanekuid heakorra eesmärgil.

 

Küttekoldevälise tule tegemise nõuded

Nõuded küttekoldevälise tule (lõkke) tegemise ja grillimise kohale on vastu võetud siseministri 30.08.2010 määrusega nr 40.

Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.

 

Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

 

Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse asukohajärgse päästekeskusega.

Elva parkmetsa hoolduskava 

Elva Linnavalitsus on tellinud Arbi järve ümbruse parkmetsa, Nooruse ja Pargi tänava vahelise parkmetsa ning Käärdi metsapargi (edaspidi pargi) hoolduskava koostamise. Kava koostas Marje Talvis OÜ-st Metsaruum.

 

Pargi hoolduskava koostamise eesmärkideks on:

- hinnata pargi väärtuste säilivust;

- tuua välja pargi väärtusi ohustavad tegurid;

- pakkuda probleemidele lahendused. Määrata põhiväärtuste säilitamiseks vajalikud tegevused,  

  nende elluviimise plaan (sh orienteeruvad tööde mahud, ulatus, kirjeldus, maksumus, ajakava).

Kava koostamisel tehti Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooniga regulaaset koostööd, kes selle ka enne vastuvõtmist kooskõlastas.

 

Pargi hoolduskava võeti vastu valdkondliku arengukava Elva Linnavolikogu 16.12.2013 otsusega nr 22.

 

 

 

PARKMETSA HOOLDUSKAVA ESIMESE ETAPI ELLUVIIMINE

 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusega toetatakse projekti „Elva parkmetsa hoolduskava elluviimise I etapp" kogusummas 67 763,40 eurot

Projekti summas 57 598,89 eurot toetatakse ST ÜF meetmest „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine".

Projekti summas  10 164,51 eurot toetatakse KIK 2014.a keskkonnaprojekti looduskaitse programmist.

Projekti käigus teostatakse Elva-Peedu metsapargis (Arbi järve ümbruses ning Nooruse ja Pargi tn vahelises parkmetsas) kahjustatud ja ohtlike puude raiet, parandatakse valgustingimusi looduslikule uuendusele ning tehakse üksikpuude võrahooldust – alade pindala kokku ~32,8 ha. Kaetakse rajad hakke ja killustikuga kokku 2349 jm.

Hooldustöid teostab riigihanke võitnud OÜ Aiastiil, linnavalitsuse poolseks järelevaatajaks ja konsultandiks on määratud selle ala kogemustega metsanduse spetsialist ja Looduskaitse Seltsi Elva osakonna esimees Maido Urbas.

Projekti ajakava: 01.02.2015 - 31.12.2016.

Ilmastikuoludest tingituna on osa töödest (radade katmine ja katete tasandamine) 2017.a jaanuariks veel teostamata, mistõttu on pikendatud projekti peroodi kuni 31. maini 2017.

Tutvu projektialaga siin.

 

 

 

 

 

Toimetaja: MAARIKA UPRUS