« Tagasi

Elva Linnavalitsuse istung 07.02.2017

Elva Linnavalitsuse 07.02.2017 istungil otsustati:

kinnitada
lihthanke „Infolehe trükiteenuse tellimine 01.02-2017-31.12.2017" tulemused ja sõlmida teenuse osutamise leping;
maaüksuste Kullese tänav T1 pindalaks 7964 m² ja Mahlamäe tänava pindalaks T6 1500 m².

lubada
MTÜ-l Võrtsjärve Ekstreem Enduro korraldada 12.02.2017 avalik üritus „Verevi järve jäärada" – ATV-de sprindivõistlus. Vastutav isik Riho Kollist, tel +372 5014885, e-post riho.kollist@mail.ee.

määrata
projekteerimistingimused Elvas ESTWIN010 ELA 111 „Elva-Kirepi-Hellenurme-Rõngu-Puka" mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduseks;
projekteerimistingimused Elvas „Elva-Rõngu-Puka" mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduseks.

sõlmida
OÜ-ga Elva Varahaldus saunateenuse osutamise leping.

taotleda erastamiseks
Laane tn 12 ja Laane tn 14 kinnisasjaga piirnev maa;
Mahlamäe tn 21 kinnisasjaga piirnev maa;
Tiigi tn 4c kinnisasjaga piirnev maa;
Uuta tee 6 ja Uuta tee 6a kinnisasjaga piirnev maa.

toetada
Elva linna 2017. aasta eelarvest eraüldhariduskoole tegevuskulude katmisel õpilaste osas, kelle elukohaks on Elva linn.

 

Salle Ritso
linnasekretär