12.04.17

Puka ja Rõngu Vallavolikogud otsustasid külade üleandmise

 

11.aprillil Aakre Rahvamajas toimunud Rõngu ja Puka Vallavolikogu istungitel otsustati haldusüksuse piiride muutmine. Puka valla Aakre piirkonna külad- Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste antakse üle Rõngu vallale ja hakkavad tulevikus kuuluma Elva valla koosseisu.

 

Aakre piirkonna külade küsitlus on toimunud

10. ja 12. märtsil toimus Puka valla Aakre piirkonna külades rahvaküsilus, et selgitada välja inimeste arvamus piiride muutmise küsimuses. Küsitlusel osales 228 inimest, Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste küla Rõngu valla koosseisu arvamist toetas 206 ning vastu oli  22 küsitlusel osalejat. Puka Vallavolikogu kinnitas küsitluse tulemused 20.03.2017 toimunud istungil. 

Ilmunud on Infolehe teine number

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühise infolehe teist numbrit saab lugeda siit.

Leht jõuab postkastidesse 27.02-01.03.

 

Ilmus esimene  ühine infoleht

10. veebruaril 2017 ilmus Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade  (tulevase Elva valla) esimene ühine infoleht. Infoleht jõuab  kõikide piirkonna elanike postkastidesse vahemikus 13-15. veebruar, tulevikus hakkab tasuta leht ilmuma 2x kuus- iga kuu teisel ja neljandal reedel.

Infolehe esimest numbrit saad lugeda siit

 

Juhtkomisjoni koosolek Elvas

 

Esimene ühinemisotsuse järgne juhtkomisjoni koosolek toimus 23.01.2017 Elva linnavalitsuses. Koordinaator tutvustas üleminekuperioodi tegevusi ning edasist tööd valdkondlikes komisjonides. Ühinemise eelsel perioodil loodud komisjonid jätkavad tööd, lisaks nendele ka vallavanemate ning vallasekretäride töörühmad. 

 

Arutati ka uue valla ühtse ja ühise inforuumi kujundamise (ühise infolehe väljaandmine) teemadel, vallavalitsuse sturktuuriga seonduvat ning sümboolikakonkursi korraldamist. Juhtkomisjoni järgmine kohtumine toimub veebruaris. 

Vabariigi Valitsus kinnitas Elva valla moodustamise

29.12.2016 toimunud Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine. Rohkem infot siit.

Elva valla ühinemisleping on kinnitatud

14.12.2016 otsustasid Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade volikogud Rannu Rahvamajas toimunud ühisistungil kiita heaks ühinemisleping ning võtta vastu otsused taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmist, et moodustada uus, enam kui 14 000 elanikuga omavalitsusüksus nimega Elva vald.

 

Vastu võetud otsused edastatakse Tartu ja Valga maavanematele ning lõplikult peab ühinemise heaks kiitma Vabariigi Valitsus.  Uus vald hakkab tööle pärast 2017. aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamist. Kuni selleni viiakse üheskoos läbi erinevaid üleminekutegevusi,  et tagada uue vallajuhtimise ja elukorralduse sujuv toimima hakkamine järgmisel sügisel.

 

 

Elva piirkonna ühinemine jätkub Pukata

Üle aasta kestnud ühinemisläbirääkimised Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade vahel on jõudnud lõpusirgele. Ühinemislepingu ja lisade kinnitamiseks kogunevad kõikide omavalitsuste volikogud 14. detsembril Rannus, kus toimuvad samaaegselt kuue volikogu avalikud istungid.

Ühinemisprotsessi raames on ühinemisleping ja lisad olnud avalikul väljapanekul (laekus ligi 140 täiendus- ja parandusettepanekut), toimunud on rahvakoosolekud ja rahvaküsitlus. Ühinemise tulemusena tekib üle 14 000 elanikuga uus omavalitsus.

Volikogude ühiselt toimuval istungil ei osale Puka vald, kes kuni detsembri alguseni ühinemisprotsessis osales. Reedel, 02.12.2016, toimunud Puka vallavolikogu istungil otsustati lõpetada ühinemisläbirääkimised moodustamaks ühist omavalitsust koos Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdadega.  

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade volikogude istungid toimuvad 14.12. 2016 kell 16.00 Rannu Rahvamajas.

Rohkem infot:

ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks

58 137 086 või kertu.vuks@elva.ee

 

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu valdade rahvaküsitluse tulemused on selgunud
 
Rahvaküsitlus toimus 9.-13. novembrini kõikides ühinevates omavalitsustes. Küsitlusest võttis osa  6,1 % hääleõiguslikest elanikest,  kõige aktiivsemad  olid Puka valla elanikud- osales 17,4 %, kõige madalam oli aktiivsus Elva linnas- osales 3,7%.  
 
Kokkuvõttes oli ühinemise poolt 71,4 % vastanutest, omavalitsuse nime eelistusena toetas varianti Elva vald 74,8% vastanutest, Lääne-Tartumaa vald 25,2%. Ainsana sai napi ülekaalu mitte toetav seisukoht Konguta valla elanike tulemustes, jäädes kuue häälega alla toetavale seisukohale. Konguta vallast võttis  küsitlusest osa 6% hääleõiguslikest kodanikest.
 
Küsitlustulemused omavalitsuste lõikes (esialgsed tulemused):
Elva linn 
Küsitlusealisi elanikke 4721, küsitlusel osalejaid 176 (3,7%). 
Ühinemise poolt 140 ja  vastu 26 inimest. 
Nime eelistus "Elva vald" 159 ja "Lääne-Tartumaa vald" 15  inimest.
 
Konguta vald
Küsitlusealisi elanikke 1162, küsitlusel osalejaid 70 (6,0%).
Ühinemise poolt 32 ja vastu 38 inimest.
Nime eelistus " Elva vald" 36 ja "Lääne- Tartumaa vald" 19 inimest. 
 
Palupera vald
Küsitlusealisi elanikke 871, küsitlusel osalejaid 44 (5,1%).
Ühinemise poolt 41 ja vastu 3 inimest.
Nime eelistus " Elva vald" 34  ja "Lääne- Tartumaa vald" 9 inimest. 
 
Puhja vald
Küsitlusealisi elanikke 1865, küsitlusel osalejaid 135 (7,2%).
Ühinemise poolt 101 ja vastu 30 inimest.
Nime eelistus "Elva vald" 77  ja "Lääne- Tartumaa vald" 46 inimest. 
 
Puka vald
Küsitlusealisi elanikke 1342, küsitlusel osalejaid 234 (17,4%).
Ühinemise poolt 149 ja vastu 85  inimest.
Nime eelistus "Elva vald" 131  ja "Lääne- Tartumaa vald" 56 inimest. 
 
Rannu vald 
Küsitlusealisi elanikke 1325, küsitlusel osalejaid 51 (3,8%).
Ühinemise poolt 31 ja vastu 19  inimest.
Nime eelistus "Elva vald"  25 ja "Lääne- Tartumaa vald" 17 inimest. 
 
Rõngu vald 
Küsitlusealisi elanikke 2237, küsitlusel osalejaid 115 (5,1%).
Ühinemise poolt 84 ja vastu 30 inimest.
Nime eelistus "Elva vald"  89 ja "Lääne- Tartumaa vald" 24 inimest. 
 
Täname kõiki, kes küsitlusel osalesid!

 

 

 

Rahvaküsitlus on alanud- oled oodatud osalema!

9. ja 10. novembril saavad Elva linna, Konguta valla ja Puhja valla elanikud osaleda e-küsitlusel. 

11. ja 13. novembril on avatud küsitluspunktid kõikides ühinevevates omavalitsustes. 

Küsitluspunktid on avatud:

Reedel, 11.11.2016 kell 10-20 Elva linnavalitsuses, Konguta Rahvamajas, Hellenurme Rahvamajas, Puhja Seltsimajas, Puka Vallavalitsuses, Rannu Rahvamajas, Rõngu Vallavalitsuses ning Käärdi Pensionäride Päevakeskuses. 

Pühapäeval, 13.11.2016 kell 9-17 Elva linnavalitsuses, Konguta Rahvamajas, Hellenurme Rahvamajas, Puhja Seltsimajas, Puka Rahvamajas, Rannu Rahvamajas, Rõngu Vallavalitsuses ning Käärdi Pensionäride Päevakeskuses. 

 Küsitlusel saavad osaleda 16- aastased ja vanemad ühinevate omavalitsuste elanikud!
Arvamust saab avaldada kahes küsimuses:
- Kas toetate Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks? vastusevariantidega "jah" ja "ei"
- Millist nime eelistate uue ühendomavalitsuse nimena? vastusevariandid "Elva vald" ja "Lääne-Tartumaa vald"

Juhul kui Sa ei saa terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Täpsem info omavalitsuste kodulehekülgedel!

Tule avalda arvamust! Anna teada, kas toetad ühinemist ning millist nimevarianti eelistad!

 

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu valdade ühinemise rahvaküsitlus

9.- 13. novembril toimuvad kõikides ühinevates omavalitsustes rahvaküsitlused, selgitamaks välja elanike arvamuse ühinemise kohta ning eelistuse uue ühendomavalitsuse nime osas. Võimalikeks nimevariantideks on "Elva vald" või "Lääne-Tartumaa vald". Osaleda saavad kõik 16-aastased ja vanemad Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla elanike registrisse kantud elanikud.  

Küsitluse toimumise ajad ja kohad:

Rahvaküsitlus Elva linnas:

9. ja 10. novembril e-küsitlus linna veebilehe kaudu 

Küsitluspunkt Elva linnavalitsuses:

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

Rahvaküsitlus Konguta vallas:

9. ja 10. novembril e-küsitlus valla veebilehe kaudu siin

Küsitluspunkt Konguta Rahvamajas:

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

Rahvaküsitlus Palupera vallas:

Küsitluspunkt Hellenurme Kultuurimajas

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

Rahvaküsitlus Puhja vallas:

9. ja 10. novembril e-küsitlus valla veebilehe kaudu siin

Küsitluspunkt Puhja Seltsimajas:

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

Rahvaküsitlus Puka vallas:

11. novembril Puka vallamajas avatud kell 10.00 kuni 20.00  

13. novembril Puka rahvamajas  avatud kell 9.00 kuni 17.00

 

Rahvaküsitlus Rannu vallas:

 

Küsitluspunkt Rannu Rahvamajas

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

 

Rahvaküsitlus Rõngu vallas:

 

Küsitluspunktid Rõngu Vallavalitsuses (Rõngu aleviku, Koruste, Kõduküla, Lapetukme, Lossimäe, Raigaste, Rannaküla, Piigandi, Tilga ja Valguta külade elanikud)  ja Käärdi Pensionäride Päevakeskuses (Käärdi aleviku, Kalme, Kirepi, Käo, Tammiste, Teedla ja Uderna külade elanikud): 

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

 

Küsitluspunktis küsitlusele vastamiseks palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument!

 

 

 

Puhja vald  liitus Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisläbirääkimistega

 

Puhja Vallavolikogu tegi 14.09.2016 ettepaneku Elva linnale, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdadele, et liituda käimasoleva ühinemisprotsessiga. Ühtlasi lõpetati läbirääkimised Laeva valla, Tartu valla ja Tähtvere vallaga.

Tänaseks on kõikide Elva ühinemispiirkonna omavalitsuste volikogud Puhja ettepanekuga nõustunud. Puhja valla nime ja investeeringuobjektiga täiendatud ühinemisleping ja lepingu lisad on ettepanekute tegemiseks avalikult välja pandud kuni 31.10.2016. Dokumentidega saab tutvuda ühinevate omavalitsuste veebilehekülgedel, linnavalitsuses ja vallavalitsustes ning raamatukogudes.

26. oktoobril kell 18.00 toimub Puhja Seltsimajas ühinemislepingut ja lisasid tutvustav arutelukoosolek, kus osalevad kõikide ühinevate omavalitsuste esindajad.

Rohkem infot:  ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks kertu.vuks@elva.ee või 58 137 086

 

Juhtkomisjoni koosolek Elvas

29. septembril toimus Elva linnavalitsuse saalis järjekordne juhtkomisjoni koosolek. Arutati protsessi edasist ajakava, elanike arvamuse väljaselgitamisega seonduvat ning alustati ühinemislepingule ja selle lisadele tehtud ettepanekute läbivaatamist. Ühtlasi otsustati, et rahvaküsitlus viiakse  läbi novembris 2016 kõikides ühinevates omavalitsustes. Koosolekul osalesid ka konsultandid Kersten Kattai ja Georg Sootla. Järgmine juhtkomisjoni kohtumine toimub 7. oktoobril.

 

Toimusid rahvakoosolekud 

12.- 20. septembrini toimusid rahvakoosolekud-arutelukohtumised Palupera, Konguta, Rannu, Puka ja Rõngu valdade ning Elva linna elanikega. Kohtumiste eesmärgiks oli informeerida inimesi haldusreformiga seonduvast ning saada tagasisidet ühinemislepingule ja selle lisadele.  Kohalikud inimesed said nii oma valla juhtidelt kui ka teistelt ühinevate omavalitsuste juhtidelt küsimusi küsida, toimus elav arutelu.

Peamised teemad, mis koosolekutel küsimusi tekitasid: teenuskeskused ja nende struktuuriga seonduv ning avalike teenuste osutamine,  investeeringud, vabasektori toetamine ja ühistransport uues vallas. Kõiki ühinemislepingule laekunud ettepanekud vaatab läbi omavalitsusjuhtidest ja volikogu esimeestest koosnev juhtgrupp.

Kokku osales rahvakoosolekutel ca 150 inimest. Kui kõikide ühinevate omavalitsuste volikogud on nõus Puhja liitmisega ühinemisprotsessi, siis on oktoobrikuus toimumas rahvakoosolek ka Puhjas.

Elva rahvakoosoleku slaidid

 

Puhja soovib liituda Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla ühinemiskõnelustega

Teisipäeval, 6. septembril kohtusid Elva linnavalitsuses Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu, Rõngu ning Puhja omavalitsuste juhid, et arutada võimalust Puhja valla liitumiseks toimuvate ühinemiskõnelustega.

Puhja vallavolikogu arutas teemat eelmisel nädalal toimunud volikogu istungil, kus otsustati võtta suund Elva, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõnguga ühinemiskõnelustega alustamiseks.  Toimunud kohtumisel lepiti kokku, et ühinemisläbirääkimistes olevate omavalitsuste volikogud annavad oma seisukoha Puhja liitumise kohta ühinemiskõnelustega hiljemalt septembri lõpuks.

Puhja vald peab hetkel ühinemisläbirääkimisi Laeva, Tartu ja Tähtvere vallaga. Elva linn tegi Puhja vallale ettepaneku 14. detsembril 2015 ühinemisläbirääkimiste algatamiseks, kuid sel korral Puhja volikogu keeldus ühinemisläbirääkimistes osalemisest.

Rohkem infot ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks kertu.vuks@elva.ee või 58 137 086

Rahvakoosolekute toimumiste ajad

Alates 12.septembrist kuni 20. septembrini toimuvad ühinemis-teemalised arutelukohtumised.

Arutelukohtumised Elva linnas, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu vallas toimuvad järgmistel aegadel:

 

12.09. 2016 kell 18.00 Hellenurme Rahvamaja (Hellenurme küla, Palupera vald)

14.09. 2016 kell 18.00 Konguta kooli aula (Annikoru tee 7, Annikoru küla)

15.09. 2016 kell 18.00 Rannu Rahvamaja (Elva tee 7, Rannu )

16.09. 2016 kell 18.00 Puka Rahvamaja (Kesk tn 47, Puka)

19.09. 2016 kell 19.00 Elva Raekoja saal (Kesk tn 32, Elva)

20.09. 2016 kell 18.30 Rõngu Rahvamaja (Valga mnt 12, Rõngu)

Kohal kõikide ühinevate omavalitsuste esindajad, võimalik küsida küsimusi ja teha ettepanekuid! Olete oodatud!

 

Juhtkomisjoni koosolek Tilga Seltsimajas

Reedel, 5.augustil, toimus Rõngu vallas Tilga Seltsimajas järjekordne juhtkomisjoni koosolek. Arutlusel oli investeeringute kavaga seonduv, teenuskeskuste ja kogukonnakogude temaatika ühinemislepingus. Augustikuu jooksul saadetakse leping ning selle lisad ühinevate omavalitsuste volikogudesse ülevaatamiseks ning avalikustamisele lubamiseks.

Ühinemisläbirääkimiste edasised etapid

Ühinemisläbirääkimised Elva linna ja Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla ühinemiseks on jõudnud etappi, kus valdkondlikud komisjonid (haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja majanduskomisjon) on oma ettepanekud ühinemislepingusse esitanud. Lepingu esimese tööversiooniga on tutvunud kõikide ühinevate omavalitsuste  volikogud ja nende poolt esitatud kommentaarid on juhtkomisjoni poolt läbi vaadatud.

Järgmiseks etapiks ühinemisprotsessis on ühinemislepingu ja selle lisade (seletuskiri, esialgne investeeringute kava ja teised asjakohased lisadokumendid) avalikustamine, kuid selleks peavad kõikide ühinevate omavalitsuste volikogud nendega esmalt tutvuma ja  avalikustamisele lubama.

Leping ja selle lisad on plaanitud avalikustada ühinevate omavalitsuste veebilehtedel, avalikes asutustes (näiteks raamatukogud, vallakeskused)  augusti lõpus.  Nimetatud dokumendid jäävad avalikuks kolmeks nädalaks. Sellel ajal on  võimalik lepingule ja selle lisadele esitada muudatusettepanekud. Kõik saabunud ettepanekud  arutatakse läbi juhtkomisjonis, kus otsustatakse, kas neid arvestada või mitte.

Lisaks jõuab septembris nii digitaalselt kui ka paberkandjal kõikide piirkonna elanikeni Ühinemisleht, mis sisaldab ka ühinemislepingu eelnõud.  

Ühinemislepingut, selle lisasid tutvustav ning teisi ühinemisprotsessiga seonduvaid teemasid kajastavad rahvakoosolekud on samuti planeeritud septembrisse. Koosolekud toimuvad ühinemispiirkonna suuremates asumites, kuhu on oodatud kõik huvilised. Täpsem info ja koosolekute ajakava ilmub  ühinevate valdade veebilehel ja kohalikes ajalehtedes.

Oktoobri alguses viiakse kõikides ühinevates omavalitsustes läbi rahvaküsitlus, et selgitada välja Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla elanike arvamus ühinemise kohta. Kui rahvaküsitluse tulemused on kinnitatud, korrigeeritakse ühinemisleping ja selle lisade lõplikud versioonid ning esitatakse volikogudele kinnitamiseks.

Haldusreformi seadusese kohaselt tuleb haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks kõik seaduses sätestatud dokumendid ja otsused esitada maavanemale hiljemalt  01.01.2017.

 

Elvas toimus järjekordne juhtkomisjoni kohtumine

Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdade 14.07.2016 toimunud ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolekul Elva Linnavalitsuses  arutati volikogude poolt tehtud parandusettepanekuid ühinemislepingu esialgsele versioonile.

Ühinemisprotsess on jõudnud tänaseks nii kaugele, et valminud on ühinemislepingu tekst ja esialgsed investeeringute kavad, mida pidevalt täiendatakse. Leping ja investeeringute kava on koostatud vastavalt valdkondlikes töökomisjonides toimunud aruteludele ning valdkondade prioriteetidele.

Elvas toimunud kohtumisel osales ka  konsultant Georg Sootla, kes esitas komisjoni liikmetele lühikese ülevaate valdade piiride muutmisega seonduvast temaatikast, arutati ka ühinemisprotsessi edaspidist ajakava.

Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 5.08.2016  Tilga Seltsimajas. 

Rohkem infot - ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee)

 

Valminud on ühinemislepingu esialgne projekt

Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisläbirääkimised liiguvad jõudsas tempos- valminud on esialgne ühinemislepingu tekst, mida arutati ühiskomisjoni kohtumisel 17.06. Kuigatsi Külamajas.

Aprilli alguses toimunud ühinemiskoosolekul moodustati komisjonid (haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja majanduskomisjon), mis koosnevad kõikide ühinevate valdade ametnikest ja valdkonna spetsialistidest. Ühinemisläbirääkimiste ja ühiskomisjoni koosolekute läbiviimise juures on abiks olnud konsultandid Georg Sootla (Tallinna Ülikool) ja Kersten Kattai (Tallinna Ülikool).

Teemakomisjonid on teinud aktiivset tööd ning tänaseks on formuleeritud esialgsed valdkondi puudutavad lepingupunktid, mis on esitatud ka üldkomisjonile.  Hariduskomisjonis on läbi arutatud muu hulgas- piirkonna haridusasutuste võrk, kohatasud, hariduslike erivajadustega laste toetamine uues omavalitsuses, huvihariduse pakkumise hetkeolukord piirkonnas ja võimalused tulevikuks. 

Kultuuri, spordi, vaba aja, kodanikühiskonna ja turismivaldkonda puudutavad küsimused on läbi arutatud kultuurikomisjonis ning olulisemad põhimõtted ühinemislepingu jaoks on sõnastatud.  Kõik osapooled on seisukohal, et uues omavalitsuses peab kultuurivaldkond olema üks prioriteete ning arendamise tarbeks plaanitakse luua kultuurispetsialisti ametikoht. 

Sotsiaalkomisjoni fookus on sotsiaalvaldkonna ootuste, kartuste ja võimaluste kaardistamisel seoses linna ja valdade ühinemisega. Lepiti kokku, kuidas oleks mõistlik korraldada uues omavalitsuses sotsiaalhoolekannet ja tervishoiuvaldkonda, et teenuste kättesaadavust ja kvaliteet oleks kogu piirkonna ulatuses võrdsel tasemel.

Majanduskomisjoni töö eesmärgiks seati läbirääkimiste alguses ühendomavalitsuse eelarvestrateegia põhimõtete kindlaksmääramine, mis realistlikult määratleks ühinemisjärgset finantsperspektiivi ja vajalike investeeringute teostamist. Tänaseks on kaardistatud kõikide ühinevate omavalitsuste kommunaal-ja jäätmemajandust, kohalikke teid ja tänavaid, varade haldamist ning transporditaristut  puudutav informatsioon. Olemas on ülevaade Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla eelarvetest ja investeeringutest. Koostamisel on ühine investeeringute kava. 

Kõikide komisjonide arutelude põhjal selgus, et ühinevatel omavalitsustel on erinevates valdkondades väga sarnased vajadused- näiteks tuntaks puudust erialaspetsialistidest. Ühises uues omavalitsuses loodetakse selliseid probleeme lahendada - ühinemise eesmärgiks on parem teenusepakkumine ning konkurentsivõime kasv - võimekas uus omavalitsus. 

Ühiskomisjonis, millesse kuuluvad kõikide ühinevate omavalitsuste vallavanemad, Elva linnapea ning volikogude esindajad, on arutatud uue omavalitsuse struktuuri, valitsemismudelit, piirkondlike teenuskeskuste loomist ning loodava omavalitsuse nime üle, milleks võiks olla Elva vald.

Järgmine ühiskomisjoni koosolek toimub 14.juulil Elvas.

 

 

Toimetaja: KERTU VUKS