Haridusküsimustega tegeleb:

 

Marika Saar
abivallavanem
tel 7 309 888
e-post marika.saar@elva.ee

 

Lasteaiajärjekorra küsimustega tegeleb:

 

Triin Kaaver
registripidaja
tel 730 9886
e-post triin.kaaver@elva.ee

 

Meetmes "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" osalemine

 

29.juunist kuni 31.augustini 2015 oli avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele". Elva linn esitas SA-le Innove taotluse projektile, mille tegevustega hangiti 18-le lapsele lapsehoiu ning alushariduse teenus SA-lt Elva Perekodu.

Elva Linnavolikogu otsusega 24.08.2015.a nr 49 otsustati algatada Euroopa Sotsiaalfondi "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" programmi raames projekt "Elva lasteaiakohtade loomine" ning esitada taotlus SA-le INNOVE.

 

Üldinfo:

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel võeti 19.05.2015.a vastu sotsiaalministri määrus nr 26 "Meetme "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord", millega kehtestati "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme "Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks" tegevuse "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord.

Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium. Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab SA Innove.

Struktuuritoetus on rahaline abi, mida antakse toetuse saaja või partneri abikõlblike kulude katteks Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning eesti riigi poolt nende vahendite kaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavatest vahenditest, juhul kui see on meetme või meetme tgevuse eelarves ette nähtud.

Meetme "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" toetuse andmise tingimuste ja korra kohaselt on toetuse andmise eesmärk suurendada lapsevanemate osalemist tööturul, luua Eestis vähemalt 1200 uut lapsehoiukohta ning tulemusnäitajana peavad lapsevanematega olema lapsehoiuteenuse või lasteaiakoha kasutamise  lepingud sõlmitud või lapsevanemate avaldused esitatud vähemalt 80% ulatuses toetusega loodud uutest lapsehoiuteenuse või lasteaiakohtadest.

Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksus