Perekonnaseisutoimingud, elukohateade

Kristi Kalmus
registripidaja
tel 730 9886
kristi.kalmus@elva.ee
E- R kella 09.00 – 16.00


Lisaks on elukohateate avaldust, sündi ja surma võimalik registreerida:

Konguta teenuskeskus
Annikoru 7/1, Annikoru küla, Elva vald
Telefon: 731 4432

Palupera teenuskeskus
Hellenurme küla, Elva vald
Telefon: 767 9502

Puhja teenuskeskus
Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
Telefon:  730 0641

Rõngu teenuskeskus
Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald
Telefon: 731 4480

 

Elukoha registreerimine

Isikul on võimalus RR-ile esitada kirjalik elukohateade koos kehtiva Eesti elukoha aadressiga elukohajärgsele või maakonnakeskuse KOV-ile järgmistel viisidel: 

  • isiklikult kohale minnes
  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
  • digiallkirjastatuna e-posti teel või e-teenusena teabevärva www.eesti.ee  kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu). 

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus) 

Elukohateade (elektrooniliselt täidetav, salvestatav ja prinditav) 

Avaldus elukohatõendi/ rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

  • sünni registreerimise avaldus
  • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (juhul kui tervishoiuteenuse osutaja pole tõendit edastanud elektroonselt rahvastikuregistrisse).

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Elva valla sünnitoetuse taotlemine
Sünnitoetuse suurus on 550 eurot. Toetus makstakse kahes osas: 250 eurot pärast lapse sündi ja 300 eurot pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Elva valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kui kõik teie andmed (konto nr, nimi) on samad, siis teise osa saamiseks uut taotlust ei pea esitama.

Riikliku vanemahüvitamise taotlemine


Surma registreerimine

Surma registreerimisel tuleb esitada:

  • surma registreerimise avaldus
  • surnu isikut tõendav dokument
  • arstlik surmateatis
  • avaldaja isikut tõendav dokument

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus) 

Elva valla matusetoetuse taotlemine