Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 554 algatati Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on krundile ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise hoone (katlamaja-hakkelao) püstitamiseks. Liiklus- ja parkimiskorralduse, haljastuse, servituutide ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade kindlaksmääramine. Planeeringuala suurus on ca 8735 m², ala hõlmab Kaevu tee 3 krunti, sihtotstarbega tootmismaa ning Kaevu tee L2 krunti, sihtotstarbega transpordimaa.

Puhja valla üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks Tännassilma küla üldplaneeringu põhikaardil näidatud ulatuses. Kaevu tee 3 krundil ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks on detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Elva Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 514 otsustati lõpetada Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu menetlus. Planeeringu koostamine algatati Elva Linnavalitsuse 11.02.2009 korraldusega nr 76 Tartu mnt 26 kinnistu omaniku taotluse alusel. Koostamise eesmärgiks oli Tartu mnt 26 kinnistu kaheks elamukrundiks jagamine ning jagamise käigus tekkivale krundile ehitusõiguse saamine üksikelamu püstitamiseks. Planeeringu algatamisest on möödunud üheksa aastat, huvitatud isik ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitanud.

 

Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi aleviku Mesika tn 8a detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

Mesika tn 8a avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta arvamus, mis puudutab planeeringuala liikluslahendust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 27. veebruaril 2018 algusega kell 16.00 Elva matkakeskuses aadressil Pargi tn 2 Elva linn. Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, et arutada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi planeeringualale kolme loodava elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning kaheksa elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Kadaka tänavalt. Arutati olemasoleva Mesika tänava rekonstrueerimise ja kergliiklustee rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et arendaja ja vallavalitsus arutavad koos juurdepääsuteede rajamise ja rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

Elva Vallavolikogu 13.02.2018 otsusega nr 46 võeti vastu Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering. Avalik väljapanek toimus 01. märtsist 2018 kuni 30. märtsini 2018 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32, Elva linn) ning Rannu teenuskeskuses (Vallapalu küla, Elva vald). 

Järve tee 1 kinnistu suurus on 21248 m², maa sihtotstarve 100% maatulundusmaa, planeeringualal hoonestus puudub. Planeeringu eesmärgiks on Järve tee 1 kinnistu jagamine üheks elamukrundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee rajamine, üldplaneeringuga määratud haljasalade maa juhtotstarbe osaline muutmine ning ettepaneku tegemine Ubesoo oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks rajatava ehitise ulatuses. Planeeringu avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringu kohta arvamusi, mistõttu vallavalitsus planeeringu avalikku arutelu ei korralda.

 

Tutvu detailplaneeringuga:

Järve tee 1 detailplaneeringu seletuskiri 

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 1

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 2

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 3

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 4

Järve tee 1 detailplaneeringu illustratsioon

 

Detailplaneeringud

Elva linna piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Konguta piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Palupera piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Puhja piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Rannu piirkonna üldplaneering ja detailplaneeringuid puudutav info on leitav siin

Rõngu piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin