Programmid ja rahastusvõimalused

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programm
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus https://www.eas.ee/teenus/regionaalsete-investeeringutoetuste-programm/

Kohaliku omaalgatuse programm
Täpsustav info lisatakse esimesel võimalusel pärast programmdokumendi kinnitamist.

Hajaasustuse programm
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja haldusreformiga tehakse muudatusi hajaasustuse programmis 2018. aastal ja 2017. aasta lõpus - täpsemalt loe siit.

Tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).


Leader
Võrtsjärve Ühendus http://www.vortsjarveyhendus.ee/

Valgamaa Partnerluskogu https://valgaleader.ee/

Tartumaa Arendusselts http://www.tas.ee/

Teised rahastusvõimalused
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  https://www.kik.ee/
SA Innove  https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  http://www.pria.ee/
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus https://www.eas.ee/
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital https://www.kysk.ee/
Eesti Kultuurkapital  https://www.kulka.ee/

 

Arengukavad